Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Krajnom
  916 16 Krajné 173
 • +421 0327786107
Nedeľa 19. 9. 2021

 

Vitajte u nás

 

Novinky

 • Riaditeľ školy upozorňuje rodičov že, po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, vrátane víkendov, je zákonný zástupca povinný predložiť písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Pri prerušení dochádzky žiaka viac ako 5 pracovných dní, víkendy sa nepočítajú, je rodič povinný predložiť potvrdenie vydané lekárom.

  Rodič je povinný bezodkladne nahlásiť prípadnú karanténu.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Krajné Vám oznamuje, že dňom 26.10.2020 prechádza 5. - 9. ročník na dištančnú výučbu do 27.11.2020 alebo podľa rozhodnutia RÚVZ. Vyučovanie prebieha v prostredí ZOOM, edupage, bezkriedy, služobnou emailovou komunikáciou, poštou. V prevádzke je ZŠ pre 1. - 4. ročník, ŠKD, MŠ a ŠJ pre deti a žiakov prítomných v ZŠ a MŠ.

  Termín jesenných prázdnin je určený takto: 30.10., 2.11., 6.11., 9.11. 2020

 • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňom 1.júna 2020 sa začína prevádzka 1. – 5.ročníka ZŠ, MŠ, ŠKD a Šj. Organizácia všetkých prevádzok, bezpečnosť a ochrana zdravia, lehoty sú popísané v Pokynoch riaditeľa školy pre prevádzku ZŠ a MŠ. Žiadam všetkých rodičov, aby sa s uvedenými dokumentami oboznámili. Pri týchto Pokynoch je pripojené vyhlásenie rodičov pre žiakov ZŠ a vyhlásenie a prehlásenie pre rodičov detí MŠ. Sú to dokumenty, ktoré je treba si vytlačiť a pri prvom nástupe dieťaťa do školy je ich potrebné priniesť so sebou. V nutných prípadoch ich je možné vyplniť v pondelok pri rannom filtri. Bez nich a v MŠ bez prítomnosti zákonného zástupcu nebude dieťa do školy prevzaté. Tiež do budovy nevpustíme dieťa, ktoré neprejde ranným filtrom. Žiadam zákonných zástupcov o dôsledné a pravdivé vyplnenie všetkých formulárov. Potvrdenie lekára o zdravotnom stave detí sa nevyžaduje.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v druhom klasifikačnom období školského roka 2019/20 prebehne klasifikácia práce žiakov nasledovným spôsobom:

  1. Žiaci 1. ročníka - slovné hodnotenie

  2. Žiaci 2. - 9. ročníka - klasifikácia známkou (okrem výchov)

  3. Výchovy a OBN - absolvoval/a

  4. Nikto nebude klasifikovaný známkou nedostatočný

  5. Nespolupracujúci žiaci absolvujú do 31.8.2020

  komisionálne skúšky

 • Internetová žiacka knižka
  Od 11.novembra 2007 je v prevádzke internetová žiacka knižka. Rodičia, ktorí budú mať záujem prostredníctvom internetu kontrolovať a prezerať výchovno-vzdelávacie výsledky svojich detí, môžu požiadať riaditeľstvo školy o pridelenie prístupových údajov (prihlasovacieho mena a hesla) k známkam svojho dieťaťa. K internetovej žiackej knižke sa dostanete kliknutím na odkaz Známky v ľavom menu.
 • Nový doplnok školských internetových stránok
  V rámci projektu Otvorená škola 2007 vznikol nový doplnok školských www stránok. Nájdete v nej ďalšie informácie o škole, zoznamy tried, učiteľov,noviniek o dianí v škole, v triedach a podobne.

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Krajnom
  916 16 Krajné 173
 • +421 0327786107

Fotogaléria